Les nanofibres de cel·lulosa són aquelles fibres de cel·lulosa que presenten diàmetres d’escala nanomètrica i que poden presentar longituds de micròmetres.

Aquesta diferència entre longitud i diàmetre els i confereix una gran relació d’aspecte i elevada superfície especifica. No obstant, existeixen multitud de pretractaments i processos de desestructuració, la combinació dels quals condueix a diferents tipologies de nanofibres de cel·lulosa amb característiques diferents.

En aquest sentit, els principals pretractaments de les fibres estudiats són el pretractament per oxidació TEMPO a pH neutre o a pH bàsic, la hidròlisi enzimàtica i els pretractaments mecànics. Tots ells amb una etapa posterior de desestructuració mitjançant el pas de la suspensió de les fibres pretractades a través d’un homogeneïtzador d’elevades pressions.

Les diferents nanofibres obtingudes poden ser caracteritzades a partir dels següents paràmetres:
• Taxa de grups carboxílics
• Demanda catiònica
• Rendiment de nanofibrilació
• Capacitat de retenció d’aigua
• Transmitancia
• Grau de polimerització
• Microscopia electrònica SEM
• Estimació de la superfície especifica i diàmetre

No obstant, l’aplicació d’aquestes nanofibres de cel·lulosa no es limita únicament al sector paperer i als materials compostos sinó que es presenta una amplia varietat de potencials aplicacions en les quals aquestes podrien ser utilitzades. Entre totes elles, actualment s’estan realitzant estudis en els sectors de producció de nanopapers transparents per impressió de circuits, nanopapers magnètics, aerogels superabsorbents per a l’eliminació d’olis o metalls pesats en la depuració d’aigües, aerogels conductors de l’electricitat, hidrogels modificadors de la viscositat en pintures, etc…

ico-carac-anaisis

CARACTERITZACIÓ
I ANÀLISI

ico-desen-proces

DESENVOLUPAMENT DE PROCÉS
I PRODUCTE

ico-asse-consul

ASSESSORAMENT, CONSULTORIA
I PERITATGE